ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារ

. ច្បាប់ស្តីពីការងារ ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧ ហើយដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន ៣ លើក៖

-ទី១. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម មាត្រា ១៣៩ និងមាត្រា ១៤៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ដែលច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យបើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧០៧/០២០ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០០៧។

-ទី២. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម មាត្រា ៨៧ ចំណងជើងចំណុច “គ” ផ្នែកទី៣ នៃជំពូកទី៤ មាត្រា ៨៩ មាត្រា ៩០ មាត្រា ៩១ មាត្រា ៩៤ មាត្រា ១១០ មាត្រា ១២០ និងមាត្រា ១២២ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ដែលច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យបើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១០ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។

-ទី៣. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម មាត្រា ១២៣ មាត្រា ១៣៨ មាត្រា ១៦២ មាត្រា ៣០០ មាត្រា ៣៤៣ មាត្រា ៣៥០ មាត្រា ៣៦៣ និងមាត្រា ៣៦៧ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ដែលច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យបើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១០២១/០១១ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។

២. ​ច្បាប់ស្តីពីសហជីព ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៥១៦/០០៧ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ហើយដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន ១ លើក៖ 

-ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម មាត្រា ៣ មាត្រា ១៧ មាត្រា ២០ មាត្រា ២១ មាត្រា ២៧ មាត្រា ២៨ មាត្រា ២៩ មាត្រា ៥៤ មាត្រា ៥៥ និងមាត្រា ៥៩ នៃច្បាប់ស្តីពីសហជីព ដែលច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនេះ ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២០/០០១ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។

៣. ច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧១៨/០១៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

៤. ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១១៩/០១៨ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។

Categories Employment and Labor Laws

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close