Articles

Please enjoy reading

វិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សាច្បាប់

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមចែករំលែកដោយសង្ខេបជូនបងប្អូននិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាមុខជំនាញនីតិសាស្ត្រ ឬមុខវិជ្ជាច្បាប់។ កន្លងមក ប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនធ្លាប់បានលឺគេនិយាយតៗគ្នារួចមកហើយថា “អ្នករៀនច្បាប់ ទាល់តែពូកែចងចាំ”។ តើអ្នកសិក្សាច្បាប់ ចាំបាច់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការចងចាំ ឬមានវិធីសាស្ត្រសិក្សាបែបណាក្នុងការសិក្សាច្បាប់? បើយើងរៀនអ្វីមួយរួចហើយ យើងអាចចងចាំបានយូរ ពិតជាល្អប្រសើរណាស់។ ប៉ុន្តែ ការចងចាំរបស់យើង អាចនឹងបាត់បង់ ឬយើងអាចនឹងភ្លេច ទៅតាមពេលវេលា។ យើងចាំ តែមិនចេះ និងមិនយល់អំពីច្បាប់ ក៏យើងមិនអាចប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់នោះ ឲ្យបានគ្រប់ទិដ្ឋភាពឡើយ ដោយសារតែច្បាប់មានភាពស្មុគស្មាញ និងបត់បែនទៅតាមកាលៈទេសៈនីមួយៗ។ ដូច្នេះ យើងជាអ្នកសិក្សាច្បាប់គួររកវិធីសាស្ត្រសិក្សាដែលយើងគិតថាសមស្របសម្រាប់ខ្លួនយើង។ វិធីសាស្ត្រសិក្សាសម្រាប់ខ្ញុំ គឺការស្វែងយល់អំពីច្បាប់ បន្ថែមទៅលើការចងចាំច្បាប់ផងដែរ។ ខ្ញុំយល់ថា ជាទូទៅ អ្នកសិក្សាច្បាប់គួរស្វែងយល់ចំណុចគោល ចំនួន ៣ នៅពេលសិក្សាច្បាប់។ ទី១ គឺទ្រឹស្តី ទី២ គឺអត្ថបទច្បាប់ និងទី៣ គឺការអនុវត្តច្បាប់ ដែលចំណុចគោលទាំង៣នេះ អាចនាំឲ្យយើងងាយយល់អំពីច្បាប់ ហើយអាចយកច្បាប់ទៅប្រើជាប្រយោជន៍នៅក្នុងកាលៈទេសៈនានា។ ទី១. ការស្វែងយល់អំពីទ្រឹស្តី ឬគោលការណ៍ដែលត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុងអត្ថបទច្បាប់ ឬជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកំណត់អត្ថន័យរបស់អត្ថបទច្បាប់ អាចនាំឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការសិក្សាច្បាប់។ ឧទាហរណ៍ វិធាននៃការរំលាយកិច្ចសន្យា ទាមទារឲ្យភាគីដែលមានបំណងរំលាយកិច្ចសន្យានោះជូនដំណឹងជាមុនក្នុងអំឡុងពេលសមស្របណាមួយ ទៅភាគីម្ខាងទៀតនៃកិច្ចសន្យា។ គោលគំនិតនៃវិធាននេះ…

វិធីសាស្ត្រ Syllogism

តេី Syllogism គឺជាអ្វី? តេីSyllogism មានប្រយោជន៍បែបណាចំពោះអ្នកច្បាប់? Syllogism គឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វេីសចក្តីសន្និដ្ឋានបែបតក្កវិទ្យាមួយដោយប្រេីប្រាស់ការវិភាគបែបអនុមានញែក លេីអំណះអំណាងពីរ ដេីម្បីធ្វេីសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ សូមពិនិត្យឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖ ១. គ្រប់មនុស្សនឹងត្រូវស្លាប់។ ២. សូក្រាត គឺជាមនុស្ស។ សន្និដ្ឋាន៖ សូក្រាតនឹងត្រូវស្លាប់។ នៅក្នុងការធ្វេីសេចក្តីសន្និដ្ឋានតាមបែប Syllogism នេះ មានបីដំណាក់កាល។ ដំណាក់កាលទី ១ គឺការកំណត់នូវវិធាន។ ដំណាក់កាលទី២ គឺការអនុវត្តវិធាន។ ដំណាក់កាលទី៣ គឺការធ្វេីសេចក្តីសន្និដ្ឋានបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី១ និងទី២ ខាងលេី។ នៅក្នុងការបង្រៀនរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Shiozawa Kazuhiro ក្នុងវគ្គសិក្សាពិសេសរបស់ JJL Special Courses ដែលបានរៀបចំដោយសមាគមអ្នកច្បាប់ជប៉ុនជាមួយកម្ពុជា (JJL) សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (RULE) ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ លោកសាស្ត្រាចារ្យបានយកវិធីសាស្ត្រSyllogism មកប្រេីដេីម្បីពន្យល់អំពីរបៀបអានមាត្រានៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី។ វិធីសាស្រ្តនេះ Syllogism អាចយកមកប្រេីប្រាស់ដេីម្បីបង្កេីតសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយ(ដំណាក់កាលទី១) កំណត់វិធានច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ រួចហេីយ(ដំណាក់កាលទី២) អនុវត្តមាត្រានោះដោយប្រៀបធៀបនឹងអង្គហេតុ…

ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារ

ខាងក្រោមនេះ គឺជាវឌ្ឍនភាននៃនីតិការងារ ឬច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជា៖ ១. ច្បាប់ស្តីពីការងារ ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧ ហើយដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន ៣ លើក៖ ទី១. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម មាត្រា ១៣៩ និងមាត្រា ១៤៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ដែលច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យបើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧០៧/០២០ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧។ ទី២. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម មាត្រា ៨៧ ចំណងជើងចំណុច “គ” ផ្នែកទី៣ នៃជំពូកទី៤ មាត្រា ៨៩ មាត្រា ៩០ មាត្រា ៩១ មាត្រា ៩៤ មាត្រា ១១០ មាត្រា ១២០ និងមាត្រា ១២២ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ដែលច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យបើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១០ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។ ទី៣. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម…

ប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃ

អ្វីទៅជាប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃ? ប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំឆ្នាំ គឺជាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលកំណត់ដោយប្រកាសរួមរបស់ ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារ និងក្រសួងយុត្តិធម៌។ (មាត្រា ៣៦០ ច្បាប់ស្តីពីការងារ) ប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានកំណត់ជាលើកដំបូងតាមរយៈប្រកាសរួមលេខ ៨៦ សកអ. ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧។ ប្រការ ១ នៃប្រកាសរួមនេះកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃ ស្មើនឹងប្រាំបីពាន់ (៨ ០០០) រៀល។ ប្រការ ២ នៃប្រកាសរួមដដែលបានកំណត់ថា ប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃនេះគឺជាកម្រិតកំណត់សម្រាប់គណនាការផាកពិន័យទៅតាមទោសបញ្ញត្តិក្នុងជំពូកទី១៦ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ។ ចំនួននៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃខាងលើត្រូវបានកែសម្រួលដោយប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៧៧ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃ។ ប្រការ ១ នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះកំណត់ថា ត្រូវបានកែសម្រួលប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃពី ៨ ០០០ (ប្រាំបីពាន់) រៀល ទៅ ៤០ ០០០ (សែសិបពាន់) រៀល។ ប្រការ ២ នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះកំណត់ផងដែរថា ប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃដែលបានកែសម្រួលថ្មីនេះ គឺជាកម្រិតកំណត់សម្រាប់គណនាការផាកពិន័យទៅតាមទោសបញ្ញត្តិក្នុងជំពូកទី ១៦ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ។ អនុលោមតាមមាត្រា…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

About Me

Hi! I am Nop. I have been a part-time lecturer at universities since 2013. My interest is researching and sharing knowledge and experiences.

Subscribe to My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close